Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 18 tháng 03 năm 2018

 » Thư viện ảnh » Ảnh hoạt động

Ảnh hoạt động

Các mục ảnh khác