Thứ Hai, 24/09/2018

Buổi sáng

- Chào cờ

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Ba, 25/09/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Tư, 26/09/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- 14h: Tuyên truyền An toàn giao thông

Thành phần: Toàn thể CBGV và học sinh

Thứ Năm, 27/09/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Sáu, 28/09/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Bảy, 29/09/2018

Buổi sáng

Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh theo kế hoạch