Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 25 tháng 09 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 07:58 24/09/2018  

Tuần 39 năm 2018
Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/09/2018)

- Chào cờ

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Ba
(25/09/2018)

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Tư
(26/09/2018)

- Dạy và học theo chương trình

- 14h: Tuyên truyền An toàn giao thông

Thành phần: Toàn thể CBGV và học sinh

Thứ Năm
(27/09/2018)

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Sáu
(28/09/2018)

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Bảy
(29/09/2018)

Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh theo kế hoạch

Chủ Nhật
(30/09/2018)