Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 25 tháng 09 năm 2018

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc